website free tracking

Beginnend bij ME

ME is een pseudoniem voor iemand die Palestijn is – geen nationaliteit. ME woonde in Dubai . ME heeft het artikel in het Engels geschreven. Engels en Arabisch zijn ME’s moedertalen.

Freedom means the opportunity to be what we never thought we would be.”- Daniel J. Boorstin (“Vrijheid betekent de kans om te zijn diegene die we nooit dachten dat we zouden zijn.”)
Zo simpel als deze quote kan zijn, maar het heeft vele betekenissen die de moderne gemeenschappen nooit kunnen begrijpen, niet door het gebrek van kennis of opleiding, maar voor het gebrek aan “Geen-Vrijheid”.

Europese en westerse landen leven al generaties lang in vrijheid, en het is begrijpelijk dat de jongste generatie in Nederland hun ogen hebben geopend voor een vrije wereld, die aan hun wordt gegeven als een recht, en zij hebben nooit gevoeld wat niet vrij-zijn betekent, zij hoefden niet zo hard te vechten als de oudere generaties om te krijgen wat goed voor hen is.

Laat me dit duidelijk maken, ik beweeg mijn vingers over de toetsen om voor de eerste keer in mijn leven te typen met het gevoel dat ik niet bang ben, niet wordt gecensureerd, niet onder toezicht sta of word bekeken en mijn gedachten kunnen vrij mijn vingers begeleiden om te typen over wat ik ook wil. Dit is misschien een vreemde gedachte voor iemand, voor zowel de mensen die in vrijheid leven en diegenen die nog nooit in vrijheid hebben geleefd. Maar hoe?

De Nederlandse maatschappij heeft recentelijk uitstekend gedrag laten zien in antwoord op de regeringsbeperkingen in de COVID-19 situatie, dit vloeide voort – hoofdzakelijk – uit verantwoordelijke individuen en de maatschappij zelf, NIET uit angst voor de wet of straf. Dit is VRIJHEID, het is hoe iedereen erin gelooft en er verantwoordelijk naar handelt, hoe de omgevingsfactoren zulke maatschappijen hebben gevormd. En geloof het of niet, het is de vrijheid welke aan de Nederlanders is gegarandeerd, die heeft geresulteerd in deze zich goed gedragende cultuur in crisistijden.

Het lijkt alsof er naar vrijheid wordt gekeken op een filosofische manier, maar het is echter dicht bij de waarheid. Ik, nog vele anderen, hadden ooit gehoord van vrijheid gedurende onze jeugd, en misschien hebben de open media en de geavanceerde technologie het voordeel van kennis gegeven van vrijheid in een niet democratische/vrije landen.

Wij hebben nooit gepland om vluchtelingen te worden, wij hebben nooit gepland om iedereen achter te laten en om vanuit het niets weer op te starten, we planden niet om in een oorlog te zijn, we planden niet om te vluchten, te liegen, of ons te verschuilen. Maar we kunnen plannen om Vrij te zijn, we kunnen plannen om in vrede te leven, we kunnen plannen om te stoppen met wegrennen, WE KUNNEN PLANNEN VOOR DE VOLGENDE GENERATIE.

Ik heb het grootste deel van mijn leven doorgebracht in gemengde culturen, van verschillende achtergronden en verschillende meningen, maar ik herinner mij dat sinds dat ik een kind was, ik voor één keer, het recht wilde hebben om vrijuit mijn mening te zeggen, dat was toen een droom, maar voor de eerste keer in mijn leven, is het waarheid geworden en schrijf ik het.

Stel je voor dat de Nederlandse maatschappij opeens in een COVID-19 lockdown situatie kwam, zonder transparantie van de regering, en zonder een vooruitzicht dat de lockdown zou eindigen. Voeg daaraan toe dat je wordt opgesloten in je eigen huis, je hoort alleen wat de regering wil dat je gelooft, je eet alleen wat de regering wil dat je eet, je kan zelfs niet je mening geven over wat voor situatie dan ook, omdat de regering je in het oog houdt, iedereen, overal, en voeg daaraan toe dat je geen land hebt, je rent continue weg van oorlogen. DIT IS HET DICHTSTBIJZIJNDE GEVOEL DAT JE KUNT VOELEN OVER HOE WIJ ONS ONZE HELE LEVEN AL VOELEN.

Toen ik opgroeide geloofde ik, dat ik kon veranderen, ik het anders kon doen, zo niet voor de gehele maatschappij, dan tenminste in mijn eigen naaste omgeving. Ik dacht dat ik mijn plaats kon innemen in elke maatschappij door hard te proberen, door te groeien, door mijzelf op te leiden tot het beste wat mogelijk was, door mijn bestaan te bewijzen, door hard te werken. Maar blijkbaar had de wereld een ander plan voorn ons: racisme, corruptie, politiek, oorlogen, afscheidingen, negeren, vernederingen, enzovoort.

Oorlogen hebben generaties lang de dromen weggenomen van mijn familie, en zij hebben mij dusdanig opgevoed met de angst voor alles, zodat we konden blijven leven. Maar ik kan het niet, en ik zal dat niet laten voortbestaan voor generaties, het misbruik van de mensen, de corruptie, de oorlogen, we zijn bovenal mensen, we hebben het recht om rechten te hebben.

Getekend door ME

“ME is een vertegenwoordiging van mijzelf of iemand die gelooft in mijn meningen, bovenal, op dit moment wordt aan mij nog niet een veilig vrijheids-pad gegarandeerd, dus ME moet voor nu even genoeg zijn.”

ME is a pseudonym for someone who is Palestine – has no nationality. ME lived in Dubai. ME has written the article in English. His mother language is English and Arabic.

“Freedom means the opportunity to be what we never thought we would be.” —Daniel J. Boorstin. As simple as this quote can be, but it has many meanings that the modern societies can never understand, not for the lack of knowledge or education, but for the lack of “No-Freedom”.
European and western countries have been in freedom for generations, and its understandable that the last grown up generation in Netherlands have opened there eyes to a free world, given to them as a right, and they never felt what not being free means, they don’t have to fight as much as the old generations to take what’s right for them.
Let me clear this out, Am leaving my fingers to type for the first time in my life with the sense that am NOT afraid, am NOT censored, am NOT overseen or watched and my mind can freely guide my fingers to type whatever I want. This might be an awkward thought for some, both who lived in Freedom and those who didn’t live in freedom ever. But how?
The Dutch society have shown recently an excellent behaviour in response to the government restrictions with the COVID-19 situation, this came – in majority – out of responsible individuals and societies, NOT out of fear of the law or punishment. This is FREEDOM, its how everyone is believing and acting in response, its how the surrounding atmosphere have shaped such societies. And believe it or not, it’s the freedom that have been granted to the Dutch people that have resulted into a well behaving culture in time of crises.
I might be looking at freedom in philosophical way, but its somehow close to the truth. I, nor, many others, have ever heard of freedom during our childhood, and maybe the open media and advanced technology have advanced the knowledge of freedom in a Non Democratic/Free countries.
We never planned to be refugees, we never planned to leave everyone behind us and start from scratch, we didn’t plan to be in wars, we didn’t plan to run, or lie, or hide. But we can plan to be Free, we can plan to be in peace, we can plan to stop running, WE CAN PLAN FOR THE NEXT GENERATION.
I have spent most of my life in mixed cultures, from different backgrounds and different opinions, but I remember since I was a kid that, I for once, want to have the right to say my opinion freely, that was a dream back then, but for the first time in my life, it’s a truth and am writing it.
Imagine if the Dutch society went into the COVID-19 lockdown suddenly, without transparency from the government, and without a foreseen end to the lockdown. Now add to that being locked in your house, you only hear what the government wants you to believe, you only eat what the government wants you to eat, you cant even express your opinion about any situation because the government is spying on you and everyone anywhere, and add over all this that you don’t have a country, and you are running away from wars always. THIS IS HOW CLOSE YOU CAN FEEL TO WHAT MOST OF US FELT ALL OUR LIFES.
I believed growing up, that I can change, I can do different, if not for the whole society, at least with my own near surrounding. I thought that I can take my place in any society by trying hard, by growing, by educating myself to the most possible, by proving my existence, by working hard. But apparently, the world have a different plan for us, Racism, corruption, politics, wars, separation, ignorance, humiliation, and so on.
Wars for generations have taken away the dreams from my elder family, and they accordingly have raised me with the fear of everything, just so we can stay alive. But I cant, and I will not let that continue for generations, the abuse of the people, the corruption, the wars, we are human after all, we have the right to have RIGHTS. and am starting by ME

Sighed by ME

“ME is a representation of myself or anyone who believes in my opinions, after all, I have not been granted a safe freedom path yet, so ME should be enough for now”

2 Comments. Leave new

 • Dank je wel, zowel voor dit prachtige verhaal als voor je inspanningen om de wereld een beetje mooier te maken. We hebben mensen zoals jij nodig.

  Reply
 • Karin van Beugen
  July 25, 2020 8:02 pm

  Mooi verwoord ook voor ons, westerlingen, om te begrijpen wat het is om onvrij te zijn !
  Een krachtig verhaal…

  Nicely said, also for us western people, to understand what it means to be unfree !
  A powerful story…

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu