website free tracking

Vrijheid Door Ghadeer Malaka

Ghadeer is from Palestina – her mother language is Arabic, she wrote it
herself in English.

Dit is de eerste keer dat ik schrijf, wetende dat Europese mensen mijn artikel zullen lezen. Dit maakt
mij dat ik mij verantwoordelijk voel en dat ik mij er volledig ervan bewust moet zijn over wat ik wil
zeggen over de rechten van vrouwen.
Ik weet niet meer precies wanneer ik begon te denken over de positie van vrouwen in de wereld,
maar het gebeurde toen ik een kind was, toen ik mij begon te realiseren hoe slecht ik mij voelde door
de vele dingen die ik als mens wou doen, maar die ik niet kon doen omdat ik een meisje was!
Ik keek om mijn heen en verwonderde mij:
waarom niet?!
Mijn broers werden met respect behandeld en kregen waardering van iedereen, om een reden die ik
toen nog niet wist. Maar mijn zussen en ik kregen dit niet! De huisregels die ons werden opgelegd
waren de volgenden: je moet alles doen wat de mensen van het mannelijk geslacht vragen! Zelfs als
iemand je vraagt om je schoenen uit te doen! Deze onrechtvaardigheid was niet alleen in huizen, ik
zag het overal; in winkels, scholen, straten, moskeeën, op het werk en in ziekenhuizen. Het was
overal! Ik groeide op met een grote vraag:
Waarom???
Het antwoord van de mensen in mijn land was:
God vroeg het!
Het is stom om te geloven in een schepper die twee soorten mensen qua geslacht schiep en aan één
het recht gaf om de ander te domineren en te controleren, altijd en voor eeuwig, en dat het hun
recht is om zichzelf te ontwikkelen en relaties te leiden… dát denken zij.
Maar mensen, zonder enige logische reden, geloven dat, of liever, mannen over de hele wereld
willen voornamelijk seks en de macht hebben, alleen maar omdat ze een mannelijk geslachtsorgaan
hebben.
Hier in Europa zie ik veel verschillen, en ik zie ook hoe vrouwen van hun vrijheid genieten en veel
meer rechten hebben dan vrouwen in het Midden-Oosten. Ten slotte, ik zie dat zelfs bij alle pogingen
en ondersteuning die vrouwen hier in de Europese samenleving krijgen, en in alle eerste
wereldlanden, dat het niet genoeg is ten opzichte van wat vrouwen verdienen te hebben.
Er is discriminatie gebaseerd op geslacht voor wat betreft het salaris, het hebben van belangrijke
politieke posities en andere dingen.
Maar desalniettemin erken ik dat wat het westen heel veel heeft bereikt op het gebied van vrouwen
rechten – die mannen in de geschiedenis hebben veroverd – gebaseerd op mannelijke religies en
culturen. Ik hoop echt dat de ontwikkelingslanden en de landen in het Midden Oosten zullen
bereiken wat de westerse beschaving al heeft bereikt.
Ik hoop ook dat vrouwen in Europa hetzelfde niveau als mannen zullen bereiken, gelijkwaardigheid,
zowel politiek als beroepsmatig, en op alle gebieden van het leven.
Zeker, de vrijheid van de menselijke gemeenschap is pas compleet en duidelijk wanneer vrouwen van
hun volledige vrijheid kunnen genieten en er de erkentenis is dat zij compleet gelijkwaardig zijn aan
mannen.

This is my first time writing and knowing that European people will read my article. This
makes me feel responsible and that I should be fully aware of what I want to say about
women’s rights.

I don’t remember exactly when I started thinking about the position of women in the world,
but it happened when I was a child, when I began to realize how bad I feel because of the
many things I want to do as a human being but I cannot because I am a girl!
I was looking around and wondering:

why not?!
My brothers are treated with respect and appreciation by everyone, for a reason I did not
know at that time.  But my sisters and I were not! The law imposed on us by the house system
was the following: You have to do everything the males ask!
Even if someone asked to take off his shoes!
This injustice was not only in homes, I saw it everywhere, in shops, schools, streets, mosques,
at work and in hospitals.
It was everywhere!
I grew up with a big question:

why?
The answer from the people in my country was:
God ordered it!
It’s stupidity to believe in a creator who created two specific types of gender and gave the
right to one to dominate the other and act like they always control the relationship and
forever, in what they think is the right way to increase their power to lead this relationship… in
their opinion.

But people without any logical reason believe that, or rather, men all over the world want to
be the distinguished sex and have the power, just because they have a male organ.
Here in Europe I see many differences, and I can also see how women enjoy freedoms
and rights much more than women in the Middle East. However, I see even by all the
efforts and support for women here in European societies and in all first world
countries, it’s not yet what women deserve.

As there is discrimination based on sex in the wages of work, holding important political
positions, and other things.

But despite this, I do recognize that the Western societies have been able to get back large
parts of women’s rights that men have stolen throughout history, based on male religions and
cultures, I really hope that the developing countries and the countries of the Middle East will reach
what the western civilization has already reached.
I also hope that women in Europe will be completely equal to men, politically and
professionally, and in all areas of life.

Indeed, the freedom of human societies is complete and crystallized, when women enjoy their
full freedom and the recognition that they are completely equal to men.

1 Comment. Leave new

  • Indrukwekkend verhaal. Dank je. Ik herken het. In mijn jeugd was de onderdrukking van de vrouw nog heel normaal en ook nu is er nog geen gelijkheid. Er is wel verbetering en dat geeft hoop.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu