website free tracking

Vrijheid Door Jan Uythoff

Jan is als taalcoach verbonden aan de Bibliotheek Hardenberg. Hij geeft les bij de Nederlandse Cultuurverhalen cursus en is regelmatig bij activiteiten betrokken, ondanks zijn hoge leeftijd.

Wij wonen in een land waar vrijheid is; vrijheid van meningsuiting; vrijheid van godsdienst; vrijheid van bewegen. Natuurlijk moeten we daarbij rekening houden met anderen. En als je dat doet, kun je in vrede leven. In mijn leven heb ik dat altijd nagestreefd.

Toch heb ik in mijn jonge leven een oorlog meegemaakt; maar toen was ik nog een jochie van een jaar of 6, 7. Tijdens een razzia, waarbij de Duitse soldaten op zoek waren naar onderduikers in ons huis. Wij, kinderen, wisten niets, maar wij ervoeren wel een haast ondraaglijke angst bij mijn moeder tijdens de zoektocht; en een enorme opluchting toen de onderduikers uiteindelijk niet gevonden werden. Wij wisten niet beter dan dat mijn vader en mijn ooms aan het werk waren in de pas drooggelegde Noordoostpolder, ruim 150 km verderop. Pas na de oorlog hoorden we waar de mannen in ons huis verborgen zaten. Pas toen begrepen we wat voor angst mijn moeder en de onderduikers hebben uitgestaan. En wat een opluchting het moet zijn geweest toen men niets vond. Het ontberen van vrijheid betekent dan ook voortdurend in angst leven.

Later, toen ik 17 jaar was en als kok werkte op een groot schip, heb ik nog een keer gemerkt wat vrijheid betekent; of eigenlijk: gebrek aan vrijheid. Wij lagen in juni 1955 in de haven van Buenos Aires, in Argentinië, toen er plotseling vliegtuigen over kwamen die bommen wierpen op de regeringsgebouwen aan de Plaza del Mayo; daar was de regering gevestigd van president Peron, een dictator, die de vrijheden van zijn volk op allerlei manieren beperkte. Een aantal legerleiders was het er blijkbaar al lang niet mee eens en waagde een poging om president Peron af te zetten en de regering over te nemen. Dat betekende voor ons als bemanning van de schepen, dat we aan boord moesten blijven; niet meer de stad in mochten en dat er, zolang we in de haven lagen, overal gewapende soldaten rondliepen, ook overdag bij ons aan boord als de havenarbeiders aan het werk waren. We mochten niets meer en we waren blij toen we enkele dagen later vertrokken uit de haven. Dan merk je eigenlijk pas wat vrijheid betekent. Ik heb later begrepen dat de coup mislukt is, maar dat enige jaren later Peron toch is afgezet. Direct beter is het onder zijn opvolger, Videla, niet geworden; we hebben allemaal gehoord van de dwaze moeders van Argentinië die nog elk jaar demonstreren voor de raadselachtige verdwijning van hun dierbare vaders en zonen in die periode.
Gelukkig heb ik dat zelf niet aan den lijve ondervonden, maar ik kan me de angst, de droefheid en de vertwijfeling van die moeders levendig voorstellen. Dan waardeer je weer wat het betekent om in vrijheid te mogen leven.
Jan Uy

Jan is a language coach connected to the Library of Hardenberg. He gives classes at the course Dutch Culture stories and is regularly involved in activities, in spite of his high age.
He has written in Dutch.

We live in a country in freedom; freedom of speech; freedom of religion; freedom of movement. Of course, we have to reckon with others. And if you do that, you can rely on living in peace. In my life, I have always strived for that.

However, I experienced war in my young life; but at that time I was only a kid of about 6 or 7 years. During a raid, in which German soldiers were searching for people in hiding in our home. We, children, didn’t know of anything, but we felt my mother’s almost unbearable fear during this search; and an enormous relief when de hiders were not found in the end. We did not know any better than that my father and my uncles were at work in the recently drained Noordoostpolder, more than 150 kilometers beyond. Just only after the war, we found out what kind of fear my mother and the hiders had been in. And what a relief it must have been when they found nothing. So the lack of freedom means having to constantly live in fear.

Later on, when I was 17 years and worked as a cook on board a big ship, I noticed one other time what freedoms mean; or actually: the lack of freedom. We were in the harbor of Buenos Aires in June 1955, in Argentina, when suddenly airplanes came over and threw bombs on the government buildings at the Plaza de Mayo; the government of president Peron was established there, a dictator, who limited the freedoms of his people in all kinds of ways. A number of army leaders apparently hadn’t agreed for a long time and attempted to impeach President Peron and take over the government. That implied for us, as crewmembers; to stay on board; we weren’t allowed to enter the city and, as long as we were in the harbor, armed soldiers passed by everywhere, also during the day on board as the dock workers were at work. We weren’t allowed anything anymore and we were glad when we left the harbor a couple of days later. Then you really feel what freedom means. I understood later that the coupe failed, but that after some years Peron was impeached. It didn’t get any better under his successor Videla, we all heard of the Mothers of Argentina who protest every year against the mysterious disappearance of their beloved fathers and sons in that period.

Fortunately, I did not experience it myself, but I can imagine the fear, the sadness, and the doubt of those mothers vividly. Then you appreciate what it means to be able to live in freedom.

3 Comments. Leave new

 • Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing
  this post and also the rest of the website is really good.

  My site … blog3009

  Reply
 • Ik vind deze tekst echt belangrijk. Ik ben het ermee eens. Hij heeft heel veel ervaring en we zijn geluk om met Jan te ontmoeten.
  De andere verhalen zijn ook belangrijk en vooral vandaag heel zinvol.
  Hartelijk bedankt voor deze website en jullie inspanningen.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu