website free tracking

Vrijheid – Gele Os

Door Ihsan Bilir – Ihsan komt uit Turkije, zijn moedertaal is Turks. Hij heeft dit verhaal zelf in het Engels en Turks geschreven. Ihsan is een docent mensenrechten en ethiek

Ik zal niet vanuit de liberale standpunten van filosofen zoals John Stuart en F.A. Von schrijven. Ook zal ik niet schrijven over de goedheid van vrijheid. Ik zal alleen schrijven over de verdediging en rechtvaardiging van vrijheid, iemand anders zijn vrijheid, en de noodzakelijkheid om er voor te vechten.

Er is een verhaal in de Afrikaanse literatuur dat heet “Gele Os”;
Er was een kudde ossen op een weideveld en een kudde leeuwen in de omgeving. Echter, toen de ossen zich groepeerden op het moment van de aanval, moesten de leeuwen zich terugtrekken, omdat er niets anders op zat. Daarom voedden de leeuwen zich met kleine dieren. Toen ze niet genoeg konden eten, bedachten ze een oplossing. De kreupele leeuw nam een paar leeuwen met hem mee, met een witte vlag en ze gingen op weg om de kudde ossen te zien, en de Grijze Os die de leider is van de ossen. De kreupele leeuw begon met een zwoele stem te spreken tegen de Grijze os en tegen de andere ossen naast hem. ‘Gerespecteerde meneren os. We kwamen hier vandaag om onze verontschuldigingen aan jullie aan te bieden. Ik weet dat we jullie tot vandaag kwaad hebben gedaan. Maar geloof mij, wij deden niets van dit alles expres. DE FOUT ZIT ‘M IN DE GELE OS. De kleur is anders dan die van jullie en het duizelde ons voor onze ogen, bracht ons op andere gedachten. We vergaten onze vredelievendheid en werden agressief. We hebben geen problemen met jullie. Geef deze os aan ons, wees opgelucht en laten we weer in vrede gaan leven.’ Grijze Os en zijn delegatie bespraken deze woorden en stemden in met het voorstel. Ze gaven Gele Os aan de leeuwen. Alleen de gevlekte Os ondersteunde dit niet. Na een tijdje kwamen de leeuwen op dezelfde manier weer terug en deze keer wilden ze Lang Staart. ‘Zie hoeveel we van de vrede houden. We feliciteren jullie met je besluit. Echter, die Lang Staart, schudde zijn staart, we zien het en we verliezen ons hoofd. We proberen zo hard om ons in te houden en jullie niet aan te vallen. Maar jullie hebben een normale staart, geef deze os aan ons en we maken een eind hieraan en gaan door met te leven in vrede.’ Grijze Os en zijn delegatie gaven Lang Staart, en Gevlekte Os protesteerde weer. Lang Staart ging dood onder de klauwen van de leeuwen. Deze gebeurtenis werd herhaald en herhaald, met elke keer verschillende excuses. De ossen waren verzwakt, de leeuwen werden zelfs arroganter. Nu, zonder excuus, door directe bemiddeling, “Geef ons dit, of je zult betalen!”. Stuk voor stuk, terwijl de ossen stierven in de klauwen van de leeuwen. Grijze Os en enkele andere ossen bleven achter. Eén van de leiders vroeg: ‘Wat is er gebeurd met ons? WANNEER HEBBEN WE DEZE OORLOG VERLOREN? Ondanks dat we eens sterk waren!.” Grijze Os, zich de woorden van Gevlekte Os herinnerend, met vochtige ogen: ‘Wij,’ zei hij, ‘we verloren de oorlog op de dag dat we Gele Os aan de leeuwen gaven.’

Iemand moet elk individueel recht verdedigen zonder discriminatie van taal, religie, ras, kleur, sekse, nationaliteit en seksuele geaardheid. Aan de andere kant, in onze globaliserende wereld, moeten we niet alleen bezorgd zijn over de fundamentele rechten van vrijheid binnen ons land. We moeten ons bewust zijn van de beperkingen overal in de wereld. Omdat de gewelddadige schending van mensen rechten op een bepaalde plaats ons indirect, zo niet direct, aantast. Een deel van de vluchtelingen die naar democratische westerse landen zijn gekomen, hebben asiel gezocht om economische redenen, terwijl een aanzienlijk aantal dat heeft gedaan omdat hun fundamentele rechten en vrijheid van hun weggenomen werden. En dit is niet iets wat de inwoners graag willen. Daarom, westerse regeringen en hun burgers moeten vechten om in de hele wereld de fundamentele rechten en vrijheid te beschermen.

Freedom – YELLOW OX by Ihsan Bilir
Ihsan comes from Turkey. His mother language is Turkish, he has written it himself In English and Turkish. He is a Lecturer on Human rights and Ethics.

I will not write of the libertarian views of philosophers such as John Stuart and F.A. von. Neither will I write of the goodness of freedom. I will only write of the defense and justification of freedom, someone else’s freedom, and the necessity of fighting for it.

There is the story of “Yellow Ox” in African literature;
There was a herd of oxen in one of the grasslands and herd of lions in the surrounding area. However, when the oxen came together at the time of the attack, lions had to retreat as they had nothing left to do. That’s why lions had to feed on small animals. When they couldn’t eat well, they thought of a solution. The crippled lion took a couple of lions with him, with a white flag and went to see the herd of oxen and the Grey Ox who is the leader of the oxen. The crippled lion began to speak sweetly to Grey ox and the other oxen beside him. “Respectable ox misters. We came here today to apologize to you. I know we have hurt you until this day. But trust me we didn’t do any of this on purpose. ALL THE FAULT IS IN THE YELLOW OX. Its color is different from yours and it dazzles our eyes, taking our minds away. We forget our peace and become aggressive. We have no problem with you. Give it to us, be relieved and let’s live in peace again. Grey Ox and his delegation discussed these words amongst themselves and agreed to the proposal. They gave Yellow Ox to the lions. Only the Spotted Ox did not support this. After a while the lions came again in the same way and this time they wanted Long Tail. See how much we love peace. We congratulate you on your decision. However, that Long Tail, shakes his tail, we can see it from everywhere and we are losing our minds. We are trying so hard to hold ourselves and not attack you. But you are normal tailed, give it to us and we will put an end to this and continue living in peace. Grey Ox and his delegation handed over Long Tail, Spotted Ox again opposed. Long Tail died under the claws of the lions. This event is repeated again and again, different excuses each time. The oxen are weakened, the lions are even more arrogant. Now, with no excuse, by direct intervention, “Give us this or you will pay!”. One by one, while the oxen died in the claws of the lions, Grey Ox and some oxen are left behind. One of the leaders asks “What happened to us? WHERE HAVE WE LOST THIS WAR? Despite, how strong we were once”. Grey Ox, remembering the words of Spotted Ox, his eyes moist, “We” he said, “we lost the war the day we gave the Yellow Ox”

A person must defend each individual right without discrimination of; language, religion, race, color, sex, nationality and sexual orientation. On the other hand, in our globalizing world, we shouldn’t only be concerned about the fundamental rights and freedoms within our own country. We must be aware of the restrictions anywhere in the world. Because the violation of rights in a certain place is affecting you indirectly if not directly. A part of the refugees who have come to democratic Western countries have sought asylum due to economic reasons whereas a considerable amount has done so because their fundamental rights and freedoms have been taken away from them. And this isn’t something the local citizens are fond of. Therefore, Western governments and their people should fight to protect the fundamental rights and freedoms everywhere in the world.

4 Comments. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu